• ویژگی های یک آزمون موفق

ارزشيابي يک فرآيند نظام مند است برای جمع آوری، تحليل و تفسير اطلاعات كه به منظور تعيين هدفهای مورد نظر و اينكه آيا اين هدف ها در حال تحقق يافتن هستند و به چه ميزانی انجام می گيرند. در سیستم های آموزشی ایران در ارزشيابی پيشرفت تحصيلی مد نظر است كه سنجش عملكرد يادگيرندگان و مقايسه نتايجی حاصل با هدفهای آموزشی از پيش تعيين شده به منظور تصميم گيری درباره نتايج مطلوب فعاليتهای آموزشی استاد و كوششهای يادگيری دانشجو انجام مي گيرد. اهمیت این فرآیند بر کسی پوشیده نیست و در این مجال سعی شده که انواع ارزشیابی و ویژگی های یک ارزشیابی خوب را توصیف نماییم.

________________________________________
در طراحی آزمون ها همواره باید سئوالات زیر را در خصوص مراحل سه گانه آزمون، مد نظر قرار داد چگونه مي توان يک امتحان خوب طراحی كرد؟ طراحی سوال
چگونه می توان يک امتحان خوب طراحی شده را به خوبي اجرا نمود؟ اجراء آزمون
چگونه می توان از نتايج يک امتحان خوب طراحی شده و به خوبی اجرا شده برای بهبود امر آموزش و رفع نقايص ياددهی و يادگيری استفاده كرد؟ تحليل نتايج
________________________________________
پس لازم است درخصوص سوال اول یا همان طراحی سوالات به اين نكات دقت نمود:
- سوالات در حيطه های مختلف يادگيری باشد.
- طرح سوالات از ساده به مشكل باشد.
- رعايت بودجه بندی محتوا شود.
- سوالات، نگارش درستی داشته باشد.
- سربرگ سوالات كامل باشد و توضيحات لازم برای امتحان در آن ثبت شده باشد.
- تناسب تعداد سوال و تناسب زمان با ميزان حوصله داوطلب باشد.
- جای كافی برای پاسخ به سوالات و پاسخنامه داشته باشد.

ابر تگ ها

آرشيو اخبار

  • تیر 1393 (6)
  • ^