تعاریف:

داوطلب
ثبت نام كننده ای است كه واجد شرايط ورود به دانشگاه می باشد.
دانشپذير
داوطلبی كه كه شرايط اوليه ورود به دوره های فراگير را دارد و در موعد مقرر در اولين نيمسال تحصيلی و در رشته تحصيلی مورد نظر ثبت نام می كند، دانشپذير ناميده می شود. دانشپذير پس از احراز شرايط تعيين شده از سوی دانشگاه، حسب مورد به دانشجو يا دانشور، تغيير وضعيت می دهد. دانشپذير دانشجو نيست و از مزايای دانشجويي برخوردار نمی شود

دانشپذير آزاد :
داوطلبی كه در دوره های آزاد دانشگاه برای گذراندن تعدادی واحد درسی در يک رشته تحصيلی ثبت نام می كند ، دانشپذير آزاد ناميده می شود. دانشپذير آزاد در پايان هر نيم سال تحصيلي كارنامه تحصيلي دريافت می كند ولی در پايان دوره مدرک تحصيلی يا گواهينامه تحصيلی به وی اعطاء نمی شود.
دانشپذير مشروط :
دانشپذيری كه برخی از شرايط تبديل وضعيت به دانشجو يا دانشور را كسب نكرده و ملزم به احراز آن شرايط در زمان معين است ، دانشپذيرمشروط ناميده می شود.
________________________________________
________________________________________
ضوابط پذيرش دانشجويان فراگير
1- آيا در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور داوطلب در انتخاب رشته محدوديت دارد؟
شركت در دوره های فراگير برای هر رشته ای كه داوطلب علاقه تحصيلي آنرا داشته باشد بدون توجه به زمينه ی تحصيلی قبلی وی امكان پذير می باشد و برای سنجش ميزان توانمنديها و آمادگی تحصيل داوطلبان به آنان اجازه داده شده است كه در رشته مورد علاقه بعنوان دانش پذير ثبت نام نموده و تعدادی از واحدهای درسی رشته انتخابی خويش را طبق برنامه دانشگاه مطالعه و با كسب آمادگی های لازم در آزمون پايان نيمسال دانش پذيری كه توسط سازمان سنجش كشور بصورت سراسری برگزار می شود، شركت نمايند .
________________________________________
2- ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور به چه صورتی امكان پذير است ؟
داوطلب در صورت كسب حد نصابهای لازم در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای گسترش آموزش عالی كشور از وضعيت دانش پذيری به وضعيت دانشجويی تبديل يافته و تحصيل وی در دانشگاه پيام نور به صورت دانشجو در نيمسال دوم دانشگاه در رشته تحصيلی انتخابی ميسر خواهد بود .
________________________________________
3- آيا در دانشگاه پيام نور برای هر رشته تحصيلی ظرفيت پذيرش تعيين شده است ؟
ترتيبی اتخاذ گرديده كه در آزمونهای دوره دانش پذيری نوع آزمون بصورت رقابتی نباشد و دانشگاه خود را موظف مي داند كه برای كليه دانش پذيرانی كه ملاک های علمي و حد نصاب نمرات تعيين شده در قالب آيين نامه های دوره فراگير مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوری را كسب نمايند، ظرفيت لازم برای شكوفايی استعدادها و توانمندی تخصصی را از طريق فراهم سازی شرايط ورود به دانشگاه به صورت دانشجو فراهم نمايد .
________________________________________
4- در دانشگاه پيام نور دانش پذير و دانشجو به چه شخصی اطلاق مي گردد ؟
الف ) دانش پذير : داوطلبي كه شرايط ورود به دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور را دارد و در موعد مقرر در دوره های فراگير ثبت نام كرده است .
ب ) دانشجو: فردي كه از طريق آزمون سراسري يا دوره هاي فراگير پس از موفقيت در آزمون سراسری يا دوره دانش پذيری و احراز شرايط پذيرفته شده است .
________________________________________
5- مدرک تحصيلی مورد پذيرش برای ثبت نام در دوره دانش پذيری چيست ؟
دارندگان ديپلم رسمي متوسطه نظام قديم و پيش دانشگاهي نظام جديد در رشته های رياضی و فيزيک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، علوم و معارف اسلامی و دارندگان مدرک كاردانی رسمی مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همچنين دارندگان ساير مدارک متوسطه تحصيلی اعم از هنرستان و دانشسراهايی كه مدت آموزش متوسطه آنها 4 سال بوده است و دارندگان مدرک رسمی كاردانی پيوسته يا كاردانی، مجاز به شركت در آزمون های دوره های فراگير كارشناسی دانشگاه هستند .
تذكر 1: دارندگان مدرک كارشناسي و بالاتر در صورتی كه از لحاظ مقررات وظيفه عمومی ممنوعيت نداشته باشند نيز می توانند در اين دوره ها ثبت نام نمايند.
تذكر 2: دارندگان مدرک تحصيلی با ميانگين كمتر از 10 نمی توانند در اين دوره ها شركت نمايند .
________________________________________
6- داوطلب متقاضي در آزمون فراگير پيام نور چه اقداماتي را بايستي انجام دهد ؟
داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد .
- ثبت نام در نيمسال دانش پذيري
- دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر
- حضور در محل و حوزه اي كه براي او تعيين مي شود ، شركت در آزمون و پاسخگويي به سوالات آزمون

7- داوطلب دوره هاي فراگير چند رشته و مركز را مي تواند انتخاب نمايد ؟
هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب يك رشته محل از مجموع رشته هاي موجود مي باشد .
________________________________________
8- آيا براي دانش پذيران از طريق دانشگاه پيام نور كلاس هاي رفع اشكال برگزار مي گردد ؟
دانش پذيران مي توانند جهت استفاده از كلاسهاي رفع اشكال مراكز/ واحدهاي منتخب پيام نور پس از ثبت نام در آزمون فراگير با انجام فعاليت هاي زير شركت نمايند.
- مراجعه به پايگاه اطلاع رساني پيام نور به آدرس www.pnu.ac.ir در تاريخ اعلام شده در سايت
- اعلام آمادگي و پرداخت وجه
پس از اين دو مرحله داوطلب به مراكز و واحدهاي منتخب براي استفاده از كلاسهاي آموزشي معرفي خواهد گرديد .
________________________________________
9- شرايط تبديل وضعيت ( قبولي در دوره هاي فراگير ) به چه صورتي خواهد بود ؟
داوطلب براي آنكه از دانش پذير به دانشجو تغييروضعيت دهد ضمن داشتن شرايط عمومي پذيرش بايد تمامي شرايط زير را احراز كند .
1-9 دانش پذير بايد در پايان نيمسال دانش پذيري در آزمون تمامي درس هاي اختصاصي ( 6 تا 8 واحد مشخص شده براي هر رشته ) و تمامي درس هاي عمومي ( 8 واحد ) شركت كند و حداقل نمره 10 در هر يك از مواد درسي كسب نمايد .
2-9 حداقل ميانگين دانش پذيري 12 از 20 را كسب نمايد .
تذكر: داوطلبيني كه بصورت همزمان شرايط بندهاي 1-9 و 2-9 را كسب نمايند قبول شناخته مي شوند .
________________________________________
10- در دوره هاي فراگير دانش پذير چه زماني مشروط شناخته مي شود ؟
دانش پذير زماني مشروط شناخته مي شود كه :
الف ) حائز شرايط ثبت نام بوده و شرط بند 2-9 را احراز كرده ولي حداكثر در يك تا دو درس نمره كمتر از 10 كسب كرده باشد . چنين داوطلبي مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط درس ثبت نام نمايد ، ثبت نام وي تا اخذ نمره قبولي در درس يا دروس مردودي ( حداكثر تا پايان نيمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .
ب ) حائز شرايط ثبت نام بوده و شرايط بند 1-9 را احراز كرده ولي ميانگين دانش پذيري و ميانگين وزني حداقل 12 ( بند 2-9 ) را كسب نكرده باشد . چنين داوطلبي مي تواند به عنوان دانشجوي مشروط ميانگين ثبت نام نمايد اما ثبت نام وي تا احراز مينگين دانش پذيري حداقل 12 ( حداكثر تا پايان نيمسال دوم ) به صورت مشروط خواهد بود .
شايان ذكر است در پايان نيمسال دوم تحصيلي ، دانشجويان مشروط بندهاي الف وب در صورتي كه شرايط لازم را احراز ننمايند از ادامه تحصيل محروم خواهند شد .
________________________________________
11- ضوابط نيمسال دانش پذيري در دوره هاي فراگير چيست ؟
1-11- ثبت نام در دوره هاي فراگير به منزله پذيرفتن كليه ضوابط و مقررات تلقي مي شود .
2-11- كليه آزمون ها به صورت چند گزينه اي برگزار مي شود .
3-11- سؤالات آزمون مطابق با سرفصل درس ها و كتابهاي معرفي شده در جدول منابع موجود در دفترچه راهنما طراحي مي شود .
4-11- برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش انجام مي گردد .
5-11- در صورت تصويب مراجع ذيربط در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه پيام نور ، نيمسال دانش پذيري حداكثر تا دو نيمسال قابل تمديد است .
________________________________________
12- ضوابط ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور ( پس از قبولي در آزمون نيمسال دانش پذيري ) چيست ؟
1-12- دانشجو موظف است در اولين نيمسال تحصيلي از سازمان آموزش و پرورش ، تاييديه تحصيلي خود را درخواست كند تا به مركز يا واحد دانشگاهي ارسال شود .
2-12- دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند . اقدام نكردن به موقع در نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي خواهد بود ، به علاوه در صورتي كه دانشجو در طول همان نيمسال براي تعيين وضعيت تحصيلي خود مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد .
3-12- تعداد كل واحدهاي قابل انتخاب در هر نيمسال تحصيلي ( به جز در آخرين نيمسال تحصيلي ) با توجه به ميانگين نيمسال قبل دانشجو ، حداقل 8 و حداكثر 24 واحد بر طبق آيين نامه آموزشي دانشگاه است .
4-12- نمره قبولي در هر درس 10 از 20 است .
5-12- در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه بيش از دو نيمسال تحصيلي ترك تحصيل كند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد .
6-12- دانشجوي مشمول خدمت وظيفه عمومي با رعايت مقررات وظيفه عمومي به شرط آنكه غيبت سنواتي نداشته باشد مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد .
7-12- تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي به شرط موافقت محل خدمت از نظر دانشگاه با رعايت ساير مقررات بلامانع است ، ولي گواهي اشتغال به تحصيل تا قبل از ارائه كارت پايان خدمت صادر نمي شود .
8-12- دانشجو مي تواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد . اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوطه ارائه شود .

ابر تگ ها

آرشيو اخبار

  • تیر 1393 (6)
  • ^