روش صحيح مطالعات درسي »

در اين بخش سعی بر اين است كه پس از آموزش روش صحيح مطالعه، دانشجويان عزيز بتوانند از ابتدای سال تحصيلی، هدفمند و مؤثر به يادگيری دروس پرداخته و نتايج بهتری را از آن خود سازند. تاكنون روشهای مختلفی جهت مطالعه كتاب های درسی توصيه شده است، يكی از بهترين روشهای پيشنهادی روش (PQRST) است، كه يكتكنيك مفيد، موثر و سازمان يافته است. استفاده از اين روش، از آن جهت توصيه می شود كه می تواند، توانايی فراگيرنده را برای مطالعه، به خاطر سپاری و يادآوری مطالب درسی افزايش دهد.


________________________________________
مراحل روش PQRST
• اين روش كه براساس حروف اول مراحل پنج‌گانه آن نام گذاری شده است، داراي مراحل زير است:
مرحله پيش‌خوانيPreview
• اولين گام برای مطالعه يک كتاب درسي بررسی مقدماتی (مطالعه اجمالی) آن است، در اين مرحله، مطالب يک فصل براي دست‌يابي به يك ديد‌كلي درباره موضوعات و بخشهاي اصلي آن پيش‌خواني مي‌شود.
• پيش‌خوانی موجب درک بيش‌تر مطالب مي‌شود چون، طي مطالعه اجمالی و آگاهی كلی فرد از موضوع مورد مطالعه، اجزاء كتاب و ارتباط آن با يكديگر در نظر خواننده‌ی آن مفهوم بهتری پيدا مي‌كند.
• مرحله پيش‌خوانی شامل: خواندن عنوان فصل، خواندن سطحی مطالب يک فصل، تمركز و توجه روی عناوين بخش‌های اصلی و فرعی كتاب، نگاه‌گذار به تصاوير و مثال‌ها به ويژه خواندن دقيق بخش خلاصه آخر فصل است.
________________________________________
مرحله طرح سوال Question
• پس از خاتمه مطالعه اجمالی يک بخش، در اين مرحله تعدادي از عناوين اصلی و فرعی، قسمتهای مورد مطالعه به سوال تبديل مي‌شود.
• در با در نظر گرفتن اين مسأله كه طرح سوال از محتواي درسي، حس كنجكاوي و انگيزه يادگيري را در خواننده كتاب افزايش مي‌دهد، اين امر باعث افزايش دقت و تمركز فكري و در نتيجه سرعت و سهولت يادگيري مي‌شود.
• عقيده‌ی روان شناسان، عامل كنجكاوی موجب افزايش اشتهای ذهن برای يادگيری بيشتر می شود و در نتيجه چنانچه اطلاعات حاصله ناشی از پرسش‌های معينی باشد، به راحتي تركيب می شود و بيش تر در حافظه باقی می ماند.
________________________________________
مرحله خواندن Reading
• پس از مطالعه اجمالی و طرح سوالات برانگيزنده از عناوين كتاب درسي، قدم بعدي خواندن عميق و دقيق محتوای درسی برای درک و فهم صحيح آن است.
• در اين مرحله خواننده كتاب بايد تلاش كند تا درباره آن چه كه می خواند فكر كند و آن را با آموخته‌های قبلی خود مرتبط سازد.
________________________________________
مرحله به خود پس دادن Self-Recitation
• پس از خواندن دقيق مطالب، بايد تلاش كرد تا ايده‌هاي اصلي محتواي مورد مطالعه بدون مراجعه به كتاب و از حفظ يادآوري شود.
• براي اين كار يادگيرنده مي‌تواند مطالب را ( با صداي بلند يا آهسته) به خود بازپس دهد.
• بايد تلاش كرد تا به پرسشهاي مطرح شده در مرحله سوم پاسخ داده شود و در صورت عدم امكان پاسخ‌يابي براي آنها بازگشت مجدد به متن اصلي و تكرار خواندن ضروري است.
در صورتي كه قادر به بازگو كردن مطالب مطالعه شده در قالب كلمات و عبارات خود باشيم، مي‌توانيم ادعا كنيم كه آن مطالب را خوب ياد گرفته‌ايم.
• با استفاده از تكنيك به خود پس دادن، فاصله‌هاي خالي اطلاعات و خلاء يادگيري افراد آشكار مي‌شود، و زمينه را براي سازماندهي مجدد مطالب در ذهن فراهم مي‌سازد.
• به خود پس دادن، مرحله مرور و تكرار فعالانه مطالب درسي است كه اگر آن را به كار نبريم، فراگيري فعال نداريم و عليرغم تلاش و صرف وقت براي خواندن، در هنگام يادآوري مطالب به ويژه زمان امتحانات با مشكل مواجه مي‌شويم.
• تكنيك به خود پس دادن يكي از اصول اوليه تثبيت اطلاعات در حافظه است و بايد زمان زيادي صرف مطالعه و از حفظ گفتن درس نمائيم.
________________________________________
مرحله آزمون Test
• پس از پايان مراحل چهارگانه در يادگيري محتواي درسي، مي‌توان ميزان يادگيري‌هاي تحقيق يافته خود را ارزيابي كرد.
• در اين مرحله درمي‌يابيم كه تا چه اندازه مطالب را خوب و عميق آموخته‌ايم و كدام قسمت‌ها را خوب نياموخته‌ايم تا به مطالعه جبراني بپردازيم.
• درج سئوالات و تمرينات در پايان فصول كتاب به اين منظور است كه فرد در پايان مطالعه پس از ارزيابي خود، در صورت نياز مراحل قبلي را مجدداً ارزيابي كند.
________________________________________
نكته مهم
يكي از دلايل بروز اضطراب امتحان عدم رعايت قواعد مراحل چهارم و پنجم است. يعني چون فراگيرنده، مطالب مطالعه شده را

ابر تگ ها

آرشيو اخبار

  • تیر 1393 (6)
  • ^